Op deze website kunt u informatie vinden over "Windpark Greenport Venlo", een windpark dat bestaat uit 9 turbines (omdat defensie problemen had met 1 turbine, zijn er op dit moment 8 turbines gereed; de negende turbine wordt momenteel gebouwd). Stand van zaken op dit moment (december 2023) is dat er 8 turbines in werking zijn, echter nog niet 100%; tijdens het proefdraaien bleek dat de windturbines ten noorden van de A67 trillingen veroorzaken naar de omgeving toe. De oorzaak wordt onderzocht; momenteel draaien de turbines nog maar op 60% van hun maximale vermogen.

 

Wij als actiegroep zullen er alles aan doen de gezondheid van omwonenden te beschermen; wij denken daarbij een een gedeeltelijk afbraak/ beperkte draaiuren etc. Momenteel is er sprake van een juridische procedure via Goorts + Coppens Advocaten (zie "Documenten Actiegroep").
 
De Raad van State heeft in zijn uitspraak van 30 juni 2021 vastgesteld dat de wettelijke regels met eisen voor windturbines (onder andere geluid) niet meer mogen worden toegepast omdat ze in strijd zijn met EU-recht. Dit omdat die regels in 2010 werden vastgesteld zonder de vereiste milieueffectrapportage (m.e.r.). Dat treft ook Windpark Greenport Venlo. Dus moeten er nieuwe landelijke normen worden vastgesteld. De procedure loopt, wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze (d.d. 5.12.23) in te dienen inzake de voorgestelde nieuwe normen en de onderbouwing hiervan (zie "Documenten Actiegroep").

WIJ VERWIJZEN VERDER NAAR "DOCUMENTEN ACTIEGROEP"; HIER VINDT U CHRONOLOGISCH INHOUDELIJKE INFORMATIE (VERLEDEN TOT HEDEN).

****************
Samenvatting verleden (2018-2019):

Wij zijn als actiegroep akkoord gegaan met de 4 windturbines richting Sevenum, die in het voorkeursgebied van de provincie staan. Wij hebben ons verzet tegen de 5 windturbines richting Blerick, die niet zijn gelegen in het voorkeursgebied van de provincie en een grote impact hebben op natuur/landschap en een grote bedreiging vormen voor de gezondheid van de bewoners van Boekend en Blerick. Daarbij was er sprake van alternatieven.

Momenteel verzetten wij ons met name tegen de 3 turbines ten zuiden van de A67. Gezondheid is het hoogste goed!

Voor een goed beeld verwijzen wij naar ons beroepschrift Raad van State d.d. 14 november 2018, dat u hier vindt (is ook te vinden onder kopje "Documenten Actiegroep").

Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Venlo in grote meerderheid  tegen het plan gestemd 9 windturbines te plaatsen in Blerick.

"OPLUCHTING EN BLIJDSCHAP!!

Een overwinning voor de omwonenden, een overwinning voor het gezond verstand, een overwinning voor de democratie. Het college van B&W luisterde niet naar de burgers, de gemeenteraad heeft dat in meerderheid wel gedaan."


Echter de provincie heeft op 13 april 2018 aangekondigd het oorspronkelijk plan alsnog te willen verwezenlijken door middel van een inpassingsplan. Op 28 september 2018 hebben Provinciale Staten in meerderheid (meeste partijen tegen) ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten 9 windturbines te plaatsen in Blerick. De kwestie heeft 2 gedeputeerden de kop gekost.

"Dit is een zwarte dag in de geschiedenis van Venlo. Het is onbegrijpelijk voor ieder weldenkend mens dat men de 5 windturbines richting Blerick niet geschrapt heeft. Puur WANBELEID. Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat je op partijen stemt die opkomen voor burgers, dat je statenleden kiest die serieus stukken doornemen (en kunnen doornemen) en niet blind een fractievoorzitter of gedeputeerde volgen. Duidelijk is voor ons, dat er een nieuwe wind moet gaan waaien in de provincie."

"Heel kwalijk is het dan als GS in die week snel zaken doet met enkele partijen om de steun van die partijen te verwerven. Gedeputeerde Teunissen gaf in zijn beantwoording immers aan dat het college de afgelopen week intensief overleg heeft gepleegd, leidend tot een aantal maatregelen waarvan hij de uitvoering en nakoming toezegde. Wij hebben hiervan geen kennis kunnen nemen, hierop niet kunnen reageren, zijn dus helemaal buitenspel gezet. Wij hebben hier maar 1 woord voor: "achterkamertjespolitiek". Wij achten dit verder geheel in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur."


Op 18 december 2019 heeft de Raad van State de beroepen ongegrond verklaard.

"Wat betreft de uitspraak met betrekking tot het inpassingsplan, wordt geconcludeerd dat hier bij belangrijke punten in het geheel niet/zeer onvoldoende op de motivering van (met name) de actiegroep wordt ingegaan; die motivering is, hoewel essentieel, niet terug te vinden in de uitspraak. Cruciale informatie wordt niet meegenomen in de besluitvorming. Verder worden veel echt belangrijke punten genegeerd, wordt op veel zaken niet ingegaan. Ook is er sprake van regelrechte "fouten".

Wat betreft de uitspraak met betrekking tot het bestemmingsplan, wordt geconcludeerd dat de beleidsvrijheid van de gemeenteraad geweld wordt aangedaan. De Raad van State is op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten. In strijd dus met de trias politica.

Wij als actiegroep hebben de indruk dat de Staatsraden voornamelijk hebben gewerkt met ambtelijke samenvattingen, dat dit omvangrijke dossier niet integraal/zwaar onvoldoende is doorgenomen."

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft de Raad van State op 30 juni 2021 bepaald (moeten bepalen!) dat er een milieubeoordeling moet komen voor de windturbinenormen (denk met name aan geluid!) in het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling.

"Dit is een grote juridische overwinning. Wij denken dat daarmee het huidige Windpark Greenport niet meer realiseerbaar zal zijn wij achten de kans reëel dat sowieso de 3 turbines ten zuiden van de A67 die dicht bij het stedelijk gebied liggen zullen vervallen.
De stelling dat windturbines per definitie duurzaam zijn en goed voor mens en milieu is met deze uitspraak volledig op losse schroeven komen te staan. De effectieve rechtsbescherming van de burger, diens lijf, goed en omgeving staat weer op de agenda!"

Wij gaan ervan uit, dat deze uitspraak inhoudt dat de provincie de bouw moet stilleggen totdat landelijk nieuwe geluidsnormen zijn vastgesteld; gemeenten/provincies kunnen niet eenvoudig in de tussentijd eigen normen hanteren zonder grondige (miljoenen kostende) onderzoeken die in het kader van de vaststelling van nieuwe landelijke normen vereist zijn.

                                                                        **************

 

In augustus 2017 is de actiegroep opgericht door Jos Raedts, Ger Jacobs en Marcel Lenders.

Bestuur per 1 februari 2022:

Jos Raedts, Blerick                                                                      Marcel Lenders, Boekend
Voormalig leidinggevende                                                            Jurist
Sociale Verzekeringsbank (SVB) Venlo                                          Conservator Museum van Wasrol tot DVD

 

                          SAMEN = STERK

 

U kunt ons per e-mail bereiken via info@actiegroepwindturbines.nl .

Correspondentieadres:

Jos Raedts
Klingerbergsingel 243
5925 AH Venlo-Blerick