Zal verder aan de orde gesteld worden in "Documenten Actiegroep".

 

Eerder:

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft de Raad van State op 30 juni 2021 bepaald (moeten bepalen!) dat er een milieubeoordeling moet komen voor de windturbinenormen (denk met name aan geluid!) in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Logisch is dat als basis voor de nieuwe normen eerst onderzocht wordt wat de geluidsuitstoot van moderne turbines onder alle klimatologische omstandigheden is; ook moet naar het karakter van het windturbinegeluid gekeken worden en moeten metingen binnenshuis plaatsvinden. Tot die tijd zou alleen de bouw en exploitatie van turbines moeten worden toegestaan die op voldoende afstand van woonbebouwing staan. In de literatuur wordt aangeraden hiervoor een afstandsnorm te hanteren van minimaal 10x de hoogte van de turbine, dus zo'n 2000 meter.

Dat je de nieuwe generatie turbines (200 meter hoog) niet dicht bij het stedelijk gebied moet zetten, dat je zo weinig mogelijk mensen moet blootstellen aan de schadelijke geluidsgolven, mag echter wel als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Er wordt op moment echter nog gewoon doorgegaan met de bouw. Juridische procedures van ons lopen. Mocht alles doorgaan, dan kan er planschade geclaimd gaan worden. Wij schatten de kans om hoge bedragen te claimen hoog in. In rechtszaken is tot nu toe in Nederland niet/onvoldoende ingegaan op het infrasoon geluid.

Het is in ieder geval hard te maken, dat binnen een cirkel van 2 km rond de windturbines sprake is van gezondheidsschadelijk infrasoon geluid, dat er daardoor een dusdanige aantasting is van het woon – en leefgenot, dat er grote bedragen aan planschade zullen moeten worden toegekend. Dat de huidige normen geen aandacht schenken aan dit infrasoon geluid speelt hierbij geen rol. Globaal hebben we het over zo'n 2000 woningen in de 2 km-zone. Het zal hierbij minimaal over vele tientallen miljoenen gaan.

Bij de bijlagen van het exploitatieplan vinden wij een "Risicoanalyse Planschade" van SAOZ. Het standpunt van SAOZ, dat er bij de windturbines 5 t/m 9 sprake zou zijn van geen planschade, achten wij onjuist. Je kunt in het kader van planschade niet meer voorbij gaan aan de gevolgen voor de gezondheid van infrasoon geluid.

Het negeren van planschade is dom en gevaarlijk gezien de bedragen waar dit over zal gaan. Maar los daarvan, iedereen is het er toch zeker over eens dat de gezondheid van de burgers moet worden beschermd?

Daarbij willen wij opmerken, dat de cirkel rond windturbines waarbinnen geen woningen zouden mogen staan wegens infrasoon geluid waarschijnlijk op minimaal 3 km (15x de hoogte) gesteld moet worden. Dat moet nog worden onderzocht, maar 2 km (10x de hoogte) staat nu al vast.