LEEFBAARHEIDSFONDS

Spiegeltjes en kralen

Men lijkt ervan uit te gaan dat er richting omwonenden genoeg is gedaan als er sprake kan zijn van financiële participatie en van profijt via een leefbaarheidsfonds. Wij hebben hier maar één woord voor, "onnozel".

Er is niet alleen sprake van blijvende overlast (voor gevoelige mensen geen nachtrust meer etc.) en blijvende aantasting van een unieke leefomgeving, maar intussen staat onomstotelijk vast dat de gezondheid van vele duizenden mensen in het geding is. En dat valt financieel op geen enkele wijze goed te maken.

Wij vinden dat dat leefbaarheidsfonds lijkt op het geven van spiegeltjes en kralen aan de bewoners van ontwikkelingslanden zoals we dat in de tijd van de VOC hebben gekend. Een van de vele reacties van bewoners in maart 2018 naar aanleiding van het door de gemeente Venlo en gedeputeerde Prevoo gepresenteerde Plan van Aanpak (op 9 maart 2018, tijdens het gemeentelijke besluitvormingsproces):

 "Leefbaarheidsfonds: Als je als gemeente een onleefbare situatie voor je bewoners creeërt, kun je dat niet oplossen d.m.v. een leefbaarheidsfonds. Dat is volledig tegenstrijdig. Het geld uit dit leefbaarheidsfonds zou in feite alleen maar kunnen worden ingezet om de windturbines neer te halen om zodoende weer een leefbare situatie te hebben."  

Nooit overleg geweest over leefbaarheidsfonds

Bovengenoemd in 2018 gepresenteerde Plan van Aanpak is nooit aangenomen, de gemeenteraad heeft in grote meerderheid tegen de komst van een windpark gestemd. Het betrof een eenzijdig plan van gemeente/provincie/initiatiefnemer Etriplus dat verder niet gecommuniceerd is; is toen alleen bedoeld om gemeenteraad over streep te trekken. En dat is niet gelukt.

Er is daarna nooit meer overleg geweest over een leefbaarheidsfonds, zodat er op dit moment nog steeds geen sprake is van een leefbaarheidsfonds. En dat terwijl er ook krachtens de provinciale procedure sprake had moeten zijn van een leefbaarheidsfonds vóór behandeling van de plannen.......

Er ligt nu geen plan van aanpak/ er is geen leefbaarheidsfonds, maar toch doen de initiatiefnemers net of er sprake is van een leefbaarheidsfonds, waarbij ze uitgaan van het belachelijk lage bedrag van € 500.000. Waar is dat bedrag op gebaseerd? Wij gaan ervan uit dat dit gebaseerd is op het hierboven genoemde, niet aangenomen Plan van Aanpak in 2018.

Onderdeel van het Plan van Aanpak vormde een leefbaarheidsfonds, uitgangspunt was € 500.000 ingebracht door Etriplus (en dat werd vervolgens aangevuld).

Uitgaande van de gegevens in het bestemmingsplan zou een leefbaarheidsfonds echter het volgende bedrag moeten bevatten:

>Jaarlijkse productie 100.000*  MWh x € 0,50** = € 50.000 per jaar tot turbines  
   buiten gebruik zijn/worden afgebroken.

>Indien turbines 15 jaar staan (subsidieperiode SDE+):

                15 x € 50.000 = € 750.000

>Indien turbines 25 jaar staan (technische levensduur):

               25 x € 50.000 = € 1.250.000

 

>Indien windturbines 40 jaar staan:

               40 x € 50.000 = € 2.000.000

Bij deze bedragen is geen rekening gehouden met inflatiecorrectie, rente etc.

Subsidieperiode (bij SDE+ 15 jaar) is niet relevant, het gaat om de periode dat de windturbines in gebruik zijn en dus overlast veroorzaken.

Zoals gezegd, vinden wij een leefbaarheidsfonds in feite totaal onbelangrijk. Maar wij laten ons natuurlijk niet afschepen met een belachelijk laag bedrag. Wij willen ons als actiegroep niet bezighouden met de verdeling van gelden/ te realiseren projecten etc. Dat is een zaak van dorpsraden etc. (Met Boekender Belang is dat zo ook al gecommuniceerd.) Maar wel is voor ons het beschikbare bedrag een belangrijk punt.

Samenstroom

Op 22 oktober 2021 heeft Energiecoöperatie Samenstroom in een persbericht gemeld dat ze een samenwerkingsovereenkomst met Windpark Greenport Venlo is aangegaan. Gesteld wordt dat de bewonersdeelname in het windpark in hoofdzaak uit twee onderdelen bestaat: de sociale participatie in de vorm van een leefbaarheidsfonds voor de omliggende wijken en buurtschappen en financiële participatie door middel van de uitgifte van obligaties door WGV Holding BV.

Gemeld wordt:

"De sociale participatie van het windpark bestaat in de eerste plaats uit het Leefbaarheidsfonds. Hiervoor is eenmalig 500.000 euro beschikbaar. Dit fonds zal de door het windpark in te leggen middelen verdelen en besteden.

De doelgroepen voor het leefbaarheidsfonds zijn de bewoners van de zes buurtschappen rondom Greenport Venlo, namelijk Heierhoeve, Zeesweg e.o., Grubbenvorsterweg-Sevenumseweg, Californië, Boekend en Klingerberg."

Samenstroom gaat dus uit van een leefbaarheidsfonds van € 500.000 .......... natuurlijk niet acceptabel en zelfs belachelijk.

Hoe moet leefbaarheidsfonds eruit zien?

Uitgaande van een jaarlijkse productie van 100.000*  MWh en uitgaande van een bedrag per MWh van € 0,50** hebben we het over € 50.000***  per jaar tot turbines buiten gebruik zijn/worden afgebroken.

Dus over de eerste periode van 15 jaar hebben we het in dit voorbeeld over € 750.000***. Natuurlijk kan bedrag eerste periode in overleg met dorpsraden etc. in een keer uitgekeerd worden.

Kern is dat uitgangspunt van het uiteindelijk te verkrijgen bedrag moet zijn:

Jaarlijkse productie "x" MWh x € 0,50** = €  "x" per jaar tot turbines buiten gebruik zijn/worden afgebroken.

 

                                               *5.5.3 bestemmingsplan deelgebied Zaarderheiken;    
                                                moet worden aangepast aan keuze turbines.

                                               **NWEA richtlijn, in Nota Zienswijzen gemeente
                                                  Venlo  (28-2g) wordt gesteld dat Etriplus uitgaat
                                                  van € 0,50 per MWh. Waarbij we willen opmerken
                                                    dat € 1 per MWh ook al gebruikelijk is
. Is kwestie
                                                  van onderhandelen. Echter onze  
                                                  onderhandelingspositie is door de provincie nogal
                                                  verzwakt door het windpark goed te keuren zonder
                                                  dat er sprake was van een leefbaarheidsfonds.

                                               ***Zonder inflatiecorrectie etc.

 

ZIE VERDER ONDER "DOCUMENTEN ACTIEGROEP" 2022-2023