Woensdag 30 juni 2021: RAAD VAN STATE OM ! REALISATIE WINDPARK GREENPORT STAAT OP LOSSE SCHROEVEN !

 

DE RAAD VAN STATE HEEFT OP 30 JUNI 2021 BEPAALD DAT ER EEN MILIEUBEOORDELING MOET KOMEN VOOR DE WINDTURBINENORMEN IN HET ACTIVITEITENBESLUIT EN DE ACTIVITEITENREGELING !

Het gevolg van de uitspraak is dat overheden de windturbinenormen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet mogen gebruiken voor windturbineparken totdat een milieubeoordeling is gemaakt. Dit is een grote juridische overwinning. Wij denken dat daarmee het huidige Windpark Greenport niet meer realiseerbaar zal zijn, wij achten de kans reëel  dat sowieso de 3 turbines ten zuiden van de A67 die dicht bij het stedelijk gebied liggen zullen vervallen.

 

Lees meer

Donderdag 25 maart 2021: tegenhouden windturbines is mogelijk!

 

Vandaag gaat een persbericht de deur uit dat ingaat op het door Goorts + Coppens Advocaten ingediende verzoek aan de provincie om het inpassingsplan en de verleende omgevingsvergunning met betrekking tot Windpark Greenport Venlo in te trekken. Op grond van recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het reeël de bouw van de geplande windturbines tegen te houden. Daarnaast wordt in de brief van Goorts + Coppens Advocaten gesteld dat er sowieso redenen zijn de vergunning opnieuw tegen het licht te houden.

 

Lees meer

Dinsdag 29 september 2020: FASE 2 is officieel van start gegaan

 

Natuurlijk is ons werk niet afgelopen na de uitspraak/uitspraken van de Raad van State op 18 december 2019. Je zou zelfs kunnen zeggen "het begint nu pas". Op dit moment kunnen we de bouw van de windturbines niet tegenhouden. Het is nu zaak ervoor te zorgen dat op termijn de windturbines worden stilgezet/afgebroken. Wij zullen in deze fase 2 werken met "nieuwsflitsen", die u kunt vinden onder "Documenten Actiegroep".

Woensdag 18 december 2019, een gitzwarte dag voor Blerick en Boekend

 

Vandaag heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de aanleg van Windpark Greenport Venlo. En dat is ongelooflijk slecht nieuws. De uitspraak moeten wij nog doornemen. Wij hebben vanochtend een persbericht laten uitgaan met de volgende inhoud:

"Wij zijn bijzonder teleurgesteld over de beslissing van de Raad van State van heden.
Wij zullen de komende maanden de uitspraak gaan bestuderen en ons beraden over verdere stappen."


Intussen hebben wij heel veel reacties mogen ontvangen (telefonisch, schriftelijk, mondeling). Hierbij enkele e-mails:

============================

Trieste dag voor de democratie 😢

Groet,

============================
Hallo Marcel,

Ik ben diep bedroefd en kwaad door dit slechte nieuws voor de Boekend.

Ik hoop dat er nog wegen zijn (Europees recht?) om tot ommekeer te geraken.

Met vriendelijke groet,
===========================

Hallo Marcel,

wat een klap in het gezicht. Zo voelt het voor mij althans. 

Uit deze uitspraak blijkt voor mij maar weer dat de gewone burger niet op tijd geïnformeerd HOEFT te worden, dat de gewone burger niet in een vroeg stadium betrokken HOEFT te worden in het vormgeven van de plannen en besluitvorming. De politiek komt overal mee weg en de gewone burger moet gewoon zijn mond houden. Doet hij dat niet en komt hij bij de Raad van State terecht, dan moet hij als éénling opboksen tegen een leger van ( voor hem niet te betalen ) advocaten van Gemeentes,  Provincie, c.q.bedrijven als Etriplus. Een altijd ongelijke strijd die tot nu toe in dit soort zaken voor altijd gewonnen is door degene met de meeste macht en geld.

Zelfs een compromis zit er dan niet in.

Heel heel erge domper.
===========================

Dé vraag die steeds gesteld wordt is "hoe nu verder?". Wij als actiegroep gaan ons met deze vraag bezig houden. Een en ander in overleg met Goorts + Coppens Advocaten (Ruud Verkoijen).

 

Lees meer

Morgen, 18 december 2019, uitspraak Raad van State

 

Morgen, 18 december 2019, worden om 10.15 uur de uitspraken gepubliceerd in het kader van Windpark Greenport Venlo. Het betreft twee uitspraken. De ene uitspraak betreft het beroep dat is ingesteld door de initiatiefnemers tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan niet vast te stellen. De andere uitspraak gaat over het besluit van de provincie Limburg om een provinciaal inpassingsplan vast te stellen waarmee alsnog de negen windturbines gerealiseerd kunnen worden.

De uitspraken zijn vanaf 10:15 uur te raadplegen op de website van de Raad van State:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/

 

Uitspraak Raad van State naar verwachting op 18 december 2019

 

De laatste twee weken hebben ruim 80 bewoners vragen gesteld over de uitspraak-datum. Vandaag (19 november 2019) hebben wij mogen vernemen  (brief van 18 november 2019), dat de uitspraak naar verwachting op 18 december 2019 zal worden gedaan.

 

Termijn uitspraak Raad van State verlengd

 

Op 12 augustus 2019 is de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd met 6 weken; dit was in feite al aangekondigd op de zitting van 8 juli 2019.

Op 23 september 2019 is de termijn nogmaals verlengd met 6 weken. Gesteld wordt dat de verlenging te maken heeft met de complexiteit van de zaak en met verlof van personen die bij de behandeling van deze zaak betrokken zijn.

 

Zitting Raad van State, kort verslag

 

Op 8 juli 2019 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. Tijdens deze zitting zijn een (beperkt) aantal toelichtende vragen gesteld. Verder gaan we er vanuit dat onze stukken goed zullen worden doorgenomen. Aangegeven is dat er vanuit gegaan mag worden dat de beslissingstermijn wordt verlengd met 6 weken, zodat de uitspraak in principe volgt binnen 12 weken na de zitting van 8 juli 2019. Wij sluiten niet uit dat deze termijn nogmaals verlengd wordt.

 

Zitting Raad van State op maandag 8 juli 2019

 

Vandaag, 4 juli 2019, hebben we van de Raad van State mogen vernemen, dat de zitting op maandag a.s. niet start om 11.00 uur, maar om 10.00 uur. Tevens is een agenda toegevoegd. Zie bijlage.

 

Lees meer

Zitting Raad van State op maandag 8 juli 2019

 

Op maandag 8 juli 2019 is de zitting bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State waarbij ons beroep (onderdeel van het beroepschrift van Goorts + Coppens Advocaten) tegen het provinciaal inpassingsplan en de omgevingsvergunning "Windpark Greenport Venlo"  wordt behandeld. Die behandeling vindt plaats om 11:00 uur.

Locatie: Kneuterdijk 22, Den Haag.

Voorafgaand is er om 10:00 uur nog een zitting waarbij het beroep van de initiatiefnemers tegen het niet vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Venlo zal worden behandeld. Daarbij zullen wij ook aanwezig zijn. 

Het zou goed zijn als er veel mensen naar Den Haag afreizen om de zitting (van 11.00 uur) bij te wonen. Daarmee wordt aangegeven dat de belangen groot zijn.

Wij reizen met de trein en vertrekken op station Blerick (spoor 2) om 7.06 uur (aankomst station Den Haag Centraal 9.12 uur).

Indien u alleen de zitting van 11.00 uur ("onze" zitting) wilt bijwonen kunt u op station Blerick (spoor 2) de trein nemen van 8.06 uur (aankomst station Den Haag Centraal 10.12 uur).

Voor het bijwonen van de zitting dient u 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

De beslissing in deze zaak zal binnen zes weken na de zitting openbaar worden gemaakt. Deze termijn kan worden verlengd met ten hoogste zes weken.

De Raad van State ligt op 15 minuten loopafstand vanaf het station Den Haag Centraal. U kunt de zwarte lijn (zie plattegrond) volgen.

 

BANKREKENING (24.02.2019)

 

Mocht u ons willen steunen met een kleine financiële bijdrage voor gemaakte kosten, dan is dat vanaf nu mogelijk via dit bankrekeningnummer:
NL84 INGB 0794 9587 10 t.a.v. Reijnen.

 

HET BEGINT WEER.... (05.02.2019)

 

Vandaag starten we weer "actief" met informatieverstrekking. Een pauze leek ons noodzakelijk, om even tot rust te komen, te "resetten". Wij hebben overigens niet stilgezeten, komende tijd zult u allerlei informatie ontvangen.

Tot en met 15 november 2018 kon beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen de besluiten van 28 september 2018 van Provinciale Staten van Limburg en Gedeputeerde Staten van Limburg waarbij het provinciaal inpassingsplan "Windpark Greenport Venlo" gewijzigd is vastgesteld en Gedeputeerde Staten van Limburg de omgevings-vergunning hebben verleend ten behoeve van de realisering van negen windturbines en een inkoop- en onderstation op Windpark Greenport Venlo.

Onze actiegroep heeft een uitgebreid beroepschrift (d.d. 14.11.2018) ingediend als onderdeel van het beroepschrift van Goorts + Coppens advocaten. Dat beroepschrift treft u aan op "Documentatie> Documenten Actiegroep". Op 4 december 2018 heeft Envir Advocaten te Amsterdam (namens Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) een verweerschrift ingediend. Dit verweerschrift gaat volstrekt onvoldoende in op onze motivatie.

 

KORTE UPDATE (15.12.2018)

 

NA DE JAARWISSELING WORDT SITE WEER GEACTUALISEERD. ER WORDT DAN ONDER ANDERE INGEGAAN OP BEROEPSPROCEDURE RAAD VAN STATE.

HET LIJKT ONS GOED EVEN EEN PAUZE TE HEBBEN, ZODAT WE MET INGANG VAN HET VOLGEND JAAR WEER MET KRACHT TEGEN DE 5 WINDTURBINES RICHTING BLERICK KUNNEN VECHTEN. HET MAG U DUIDELIJK ZIJN, WE ZULLEN DIE TURBINES NOOIT ACCEPTEREN!!!

 

Bijeenkomst Boostenhof Boekend

 

SP heeft een bijeenkomst georganiseerd voor vrijdag 19 oktober 2018 met als onderwerp "klimaatrechtvaardigheid".
Onderdeel daarvan vormt Windpark Greenport Venlo.

Gegevens bijeenkomst:

19 oktober, 19.30 uur, Boostenhof, Boekend - Blerick

Sprekers: Angelique Weingarten, raadslid SP Venlo

                Bob Ruers, voormalig gedeputeerde SP Limburg

                Sandra Beckerman, 2e kamerlid SP

 

Lees meer

ZWARTE DAG VOOR VENLO

 

Op vrijdag 28 september 2018 hebben Provinciale Staten (PS) ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) 9 windturbines te plaatsen in Blerick. Dit is een zwarte dag in de geschiedenis van Venlo. Het is onbegrijpelijk voor ieder weldenkend mens dat men dit project in z'n totaliteit heeft goedgekeurd.
Mocht de provincie denken dat de strijd nu gestreden is, dan heeft zij dat mis. Er zal nu een juridische strijd aanvangen, een strijd die pas stopt als het onderhavige plan van de baan is c.q. gebouwde windturbines zijn stilgelegd/afgebroken. De eerste fase hierin vormt het beroep bij de Raad van State; in onze ogen maken wij een behoorlijke kans dat het plan hier wordt afgeschoten.

Nu het dossier "Windpark Greenport Venlo" niet gesloten is, overwegen wij van de A.W.B. een rechtspersoon te maken, een stichting. Tevens overwegen wij te starten met crowdfunding, het inzamelen van geld. Er kan dan op een professionele wijze verzet plaatsvinden tegen de windturbines.

Lees meer

28 september 2018

 

Op 28 september 2018 zal het besluit worden genomen over het Windpark Greenport Venlo door Provinciale Staten. Beslist wordt dan dus over de toekomst van Boekend en Blerick. Niets meer en niets minder.

Voor informatie over de vergadering zie:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/f3d44924-949b-44ba-bfe7-d61827b2f7e9

Locatie: Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht
Aanvang: 10.00 uur

Kunt u aanwezig zijn?

 

18 augustus 2018

 

Op zaterdag 18 augustus 2018 vindt er om 11.00 uur in Boostenhof (Heymansstraat 125) te Boekend een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de SP, waarbij aanwezig SP-gedeputeerde Bob Ruers.  In het kader van de provinciale besluitvorming mag dit gezien worden als een belangrijke bijeenkomst.

"Eind september zal Provinciale Staten een besluit nemen over het windmolenpark, daarom wil de gedeputeerde goed geïnformeerd zijn en van bewoners uit Blerick en Boekend zelf vernemen hoe zij denken over de windturbines."

 

Lees meer

Gemeenteraad Venlo, 27 juni 2018

 

Woensdag 27 juni 2018 heeft de Venlose gemeenteraad besloten naar aanleiding van ontwerp-inpassingsplan/ ontwerp-omgevingsvergunning de voorgestelde reactie naar de provincie te sturen (zie brief onder "lees meer").

KERN:

"Een meerderheid van de gemeenteraad is van oordeel, dat het windpark zoals opgenomen in het ontwerp inpassingsplan te omvangrijk is en daardoor een te grote wissel trekt op omliggende woningen, wijken en bedrijven. Dit maakt ook dat het windpark onvoldoende draagvlak heeft in de omgeving. U wordt nadrukkelijk in overweging gegeven op deze locatie in Greenport Venlo te volstaan met het plaatsen van enkele windturbines, waarbij de direct omwonenden op gepaste wijze dienen te worden gecompenseerd. De overige windturbines dienen in overleg met andere gemeenten en de provincie elders te worden gerealiseerd. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de opgave op het gebied van windenergie en wordt tegelijkertijd rekenschap gegeven van het belang van het behoud van een goed woon-, werk- en leefklimaat in het omliggende gebied."

 

Lees meer

18 mei 2018

 

Opluchting en blijdschap, daarvan was sprake op 12 maart 2018 nadat 27 (van de 38) raadsleden tegen het plan stemden 9 windturbines te plaatsen in Blerick.

En dan komt op 13 april 2018 plotseling een mokerslag; de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, wil het plan alsnog doordrukken door middel van een inpassingsplan. Wij hebben hier geen woorden voor, wij zien dit als minachting van de democratie, minachting van raad en burgers.

Gedeputeerde Staten als dictator, waarvoor democratische processen geen enkele waarde hebben, steekhoudende argumenten geen ENKELE rol spelen, gezondheid van omwonenden geen enkele rol speelt etc. etc. Tot en met 16 mei 2018 konden zienswijzen op het voornemen worden ingediend (zie ook "Documenten Actiegroep").

Tijdens de provinciale commissievergadering op 18 mei jl. gaven de statenleden aan zeer kritisch te staan tegenover het Windpark Greenport Venlo. Geopperd werd uit te gaan van 4 windturbines in plaats van 9. Dus conform ons eerder voorstel. Dit stemt ons zeer hoopvol !

 

PLAN VAN TAFEL !!! 12 maart 2018

 

Historische datum: 12 maart 2018 > 27 raadsleden stemden vanavond tegen het plan 9 windturbines te plaatsen in Blerick.

Zoals bekend gingen wij akkoord met de 4 windturbines in het voorkeursgebied en wilden wij dat de 5 windturbines buiten het voorkeursgebied richting Blerick geschrapt werden. De partijen VenLokaal en Lokale Democraten stelden per amendement voor 6 windturbines te schrappen. Tijdens de vergadering stelde het CDA voor uit te gaan van realisatie van de 4 in het voorkeursgebied gelegen windturbines. Maar beide voorstellen kregen geen steun van het college. Gesteld werd dat de initiatiefnemers zich bij 4 of 5 windturbines zouden terug trekken. Het was dus alles of niets. Het werd dus niets.

Bestuur actiegroep met links advocaat Ruud Verkoijen
van Goorts + Coppens Advocaten

Een overwinning voor de omwonenden, een overwinning voor het gezond verstand, een overwinning voor de democratie. Het college van B&W luisterde niet naar de burgers, de gemeenteraad heeft dat in meerderheid wel gedaan. Opgemerkt moet daarbij worden, dat GroenLinks niet geïnteresseerd was in bewoners en mogelijke gezondheidsaantasting door de windturbines, niet geïnteresseerd was in aantasting leefomgeving, landschap, natuur, cultuurhistorie etc. etc.

De vergadering vond plaats in 't Raodhoes in Blerick, omdat de raadszaal in het stadhuis bezet was. Hier de tegenstemmers, waarmee het plan van tafel was.

De voltallige fracties van VVD, VenLokaal, Lokale Democraten en SP stemden tegen het plan.

Bij de PvdA stemden Wouter Schenk en John Spijksma vóór het plan, de rest van de fractie tegen.

Bij het CDA stemden Miriam Dückers en Ruud Hermans tegen het plan, de rest van de fractie vóór.

Bij D66 stemde Kim Thommassen tegen het plan, Frans Aerts vóór.

GroenLinks stemde vóór het plan.

VÓÓR HET PLAN:

   
CDA Ton Drissen         CDA Desirée Thissen  CDA Tom Verhaegh      CDA Aissa Meziani     CDA Duygu Oruç        CDA Wiel Hermans


PvdA John Spijksma   PvdA Wouter Schenk


D66 Frans Aerts


GroenLinks              GroenLinks
Ineke Hendrickx       Huub van Eijck

 

TÉGEN HET PLAN:

VVD
    
Bart Kuntzelaers      Jozanne van der Velden           Maurice Houba              Martin Camp              John Heuvelings          Sjraar Geelen


Rob Pijpers               Mieke van Rijn

CDA:

Ruud Hermans        Miriam Dückers

VENLOKAAL:

Luud Pieko             Henny Bosch        Leon van den Beucken       Marjan Schumann

PvdA:

Erwin Boom               Hay Janssen           Houssein Mallouka      Bep Holla               Gé Vervoort

LOKALE DEMOCRATEN:

Frans Schatorjé         Gökhan Yurt          
Ali Oruç               Peter van Crooy 

SP:
 
Ton Heerschop      Petra Raijer          Stefan Hugues      (Alexander Vervoort was afwezig)

D66:
  
Kim Thomassen  

 

lees meer

12 maart 2018

 

Op 28 februari jl. zou door de gemeenteraad het besluit genomen worden over het al dan niet plaatsen van de 9 windturbines. Omdat er niet genoeg steun was vóór het plan, is besloten de vergadering te schorsen en op 12 maart a.s. de vergadering voort te zetten.

De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in 't Raodhoes, Antoniusplein 2, Blerick .

Agenda:  https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/0d45067b-29b6-48c9-a85e-c42a3c06df4b/

 

Kort verslag raadsvergadering 28 februari 2018

 

Op 28 februari jl. zou door de gemeenteraad het besluit genomen worden over het al dan niet plaatsen van de 9 windturbines. Omdat er niet genoeg steun was vóór het plan, is besloten de vergadering te schorsen en op 12 maart a.s. de vergadering voort te zetten. In de tussentijd zal een "plan van aanpak" worden gepresenteerd om draagvlak te krijgen onder de bewoners, waarbij wordt gedacht aan profijt omwonenden.

Bij het nu aan de orde zijnde plan is er niet alleen sprake van een blijvende aantasting van unieke natuurgebieden, een unieke leefomgeving, niet alleen sprake van blijvende hinder en overlast (gevoelige mensen geen nachtrust meer), maar intussen staat vast dat de gezondheid van vele duizenden mensen in het geding is. Dat valt financieel op geen enkele wijze goed te maken. Hoeveel is uw gezondheid u waard? Draagvlak kan volgens ons dan ook alleen maar gerealiseerd worden door het plan aan te passen. Niet door geforceerd achteraf onder hoge tijdsdruk een “kunstmatig” draagvlak proberen te creëren waarbij “profijt” een rol speelt. Wij zullen het plan verder afwachten.

Politieke partijen
Wat de politieke partijen betreft, was GroenLinks voor, wat ons bekend was; deze partij heeft eerder al aangegeven dat groene stroom “heilig” is en dan gelden argumenten niet meer. Zéér teleurstellend vonden wij de eenzijdige betogen van CDA en VVD die een sterk voorstander (!) van het plan bleken te zijn; wij gaan er overigens vanuit dat de Blerickse raadsleden van die partijen een ander standpunt zullen innemen.

Binnenkort schenken we meer aandacht aan de politieke partijen.

Foto: Omdat de publieke tribune in de raadszaal vol was, kon de vergadering ook gevolgd worden via videoschermen in de parterre van het stadhuis

 

Lees meer

28 FEBRUARI 2018

 


Op 28 februari vindt de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad plaats. Dan valt het besluit over "Windpark Greenport Venlo". Zoals gesteld in onze brief van 19 februari 2018:

"Duidelijk mag zijn dat u als gemeenteraad beslist over het
lot van Boekend en Blerick, niets meer en niets minder. Het hoogste goed,
gezondheid, staat op het spel. U beslist als het ware over leven en dood!"

De vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. Agenda: https://ris.ibabs.eu/raad-venlo/meeting/10000008/1abdf2ba-5eea-4817-8863-aaaa99b112ac/


Hier beneden een artikel van Piet Lukkes, NRC 05.11.2008 .

 

Lees meer

Bliërick zóndaag 11 fibberwarie 2018, Groëten Optoch

 


                           (Ter vergelijk: rechterhand is toren Antoniuskerk)

 

Lees meer

Overhandigen handtekeningen tijdens beeldvormende vergadering 07.02.2018

 

Jos Raedts overhandigt hier 1234 handtekeningen aan de voorzitter, Alexander Vervoort.

"Wij als actiegroep komen op voor de bewoners van Boekend en Blerick, komen op voor leefomgeving, landschap en cultuur. Wij laten ons niet ons welbevinden, onze gezondheid en onze mooie leefomgeving afpakken door de gemeente Venlo. Wij worden hierin gesteund door zeer velen. Rond de jaarwisseling zijn er door leden van de actiegroep en ondersteunende vrijwilligers handtekeningen opgehaald in Boekend en Klingerberg. Alleen volwassenen mochten tekenen; met de ondertekening werd aangegeven dat men onze zienswijze ondersteunt en alleen akkoord gaat met de 4 turbines die in het voorkeursgebied van de provincie staan.  ............"

 

Lees meer

Overleg met politieke partijen gemeenteraad Venlo


Binnenkort zullen we de fracties van de gemeenteraad uitnodigen om de windturbineproblematiek te bespreken. Vanavond (22 januari 2018) hebben we een goed en constructief overleg gehad met de nieuwe plaatselijke politieke partij 50plus. Op de foto ziet u de nummer 1 en de nummer 2 van de lijst, Natascha Kroonstuiver en Sjors Peeters.

 

Lees meer

Boekje Albert Koers

 

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLOW) kunnen we u het boekje "Windenergie en de overheid" aanbieden voor slechts € 10. De normale prijs is € 20.

  Dit boekje is geschreven door emiritus hoogleraar Albert Koers en is
  een "must" om een goed beeld te krijgen van windenergie. Het boekje kan worden afgehaald of bezorgd.
  Neemt u  even contact op via info@actiegroepwindturbines.nl .

  Website NLVOW: www.nlvow.nl

 

Lees meer